Privacyverklaring Heidy Huidvormule:

U mag verwachten dat Heidy Huidvormule, zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens.

Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en Organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik. Openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met de persoonsgegevens ondersteund het privacy beleid van Heidy Huidvormule naar beste weten en kunnen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Heidy Huidvormule verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s voor en na*
 • Medicijngebruik*
 • Gezondheidsklachten*
 • Bankrekeningnummer met tenaamstelling*

*Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Heidy Huidvormule verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en foto’s. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

Waarom we gegevens nodig hebben:

Heidy Huidvormule verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Versturen van een bevestiging en herinnering van gemaakte afspraken
 • Versturen van een feedback verzoek
 • Het afhandelen van een betaling of automatische incasso
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor het correct uitvoeren van een behandeling
 • Voor het zoveel mogelijk uitsluiten van huidreacties
 • Voor het versturen van een verjaardagspresentje
 • Voor het bijhouden van een spaarsysteem
 • Voor het bijhouden van de voortgang

Hoe lang we gegevens bewaren:

Heidy Huidvormule zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de website, bewaard Heidy Huidvormule, uw gegevens tot dat u zichzelf afmeldt, dit kan ten alle tijden per direct gebeuren via info@hvhv.nl

Verstrekken van gegevens aan derden:

Heidy Huidvormule deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heidy Huidvormule blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Denk hierbij aan:

 • Mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
 • banken (als je anders dan contant betaalt)
 • administratiekantoor (voor het verwerken van onze boekhouding)
 • Salonized (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)
 • Virtuagym (de leverancier van onze lifestyle app Lifewell)
 • In kaart brengen websitebezoek

Heidy Huidvormule gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Heidy Huidvormule, t.a.v. Heidy Jonkers- van Velde (info@hvhv.nl) Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Heidy Huidvormule neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Heidy Jonkers- van Velde

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Algemene voorwaarden Heidy Huidvormule

Het is van belang dat u als nieuwe bezoeker aan Heidy Huidvormule op de hoogte wordt gebracht over de algemene voorwaarden die gelden binnen dit instituut. Onderstaande informatie heeft als doel om u deze informatie te verschaffen. Lees deze informatie daarom goed door. Mocht van deze voorwaarden worden afgeweken dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Intake gesprek

Elke nieuwe klant krijgt een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek waarbij er aandacht wordt besteed aan uw klachten en (hulp)vragen. Wij zullen een analyse uitvoeren en vervolgens bespreken wij welke behandelmogelijkheden er voor u zijn. Samen met u wordt er dan een behandeling opgesteld. Alleen met uw toestemming om tot behandeling over te gaan, zullen wij vervolgafspraken maken.

Afspraken

· De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Heidy Huidvormule doch uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of tijdig nakomt brengt Heidy Huidvormule 50% van het honorarium in rekening. Bij een tweede keer afzeggen binnen 1 jaar wordt het gehele honorarium in rekening gebracht. Bij het niet nakomen of tijdig afzeggen van een intakegesprek wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

· Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

· Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Heidy huidvormule de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele honorarium berekenen.

· Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Heidy Huidvormule de afgesproken afsraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

Verantwoording en eigen risico

· Alle opdrachten van cliënt aan Heidy Huidvormule worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

· Door opdracht te geven aan Heidy Huidvormule verklaart de cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

· Door opdracht te geven aan Heidy Huidvormule verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immunstoornissen, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitus A, B of C of een andere bloed overdraagbare ziekte die hiervoor niet genoemd is) Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de specialiste of derden in gevaar kan

brengen.

Risicovolle behandeling

· Risicovolle behandelingen zijn behandelingen die een risico voor u met zicht mee kunnen brengen. Voor aanvang van zulke behandelingen dient u daarom een schriftelijke Informed consent te ondertekenen en te overhandigen. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u dat de aard van de behandeling, de beoogde effecten en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieve behandelmethoden met u besproken zijn. Indien het een risicovolle behandeling betreft, heeft u altijd recht op een bedenktijd van minimaal 8 dagen tussen het intakegesprek en start van de behandeling.

· Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up of IPL behandeling te ondergaan weloverwogen is.

Vergoeding

Per huidaandoening en per zorgverzekeraar gelden er verschillende vergoedingen voor behandeling,

De meeste behandeling worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering zoals acnetherapie, ontharen (gezicht) en camouflagetherapie. Het is een vereiste dat u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist heeft, wilt u in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of u kunt de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen voor een vergoedingsoverzicht.

Aansprakelijkheid

· Client geeft opdracht aan Heidy Huidvormule. Heidy Huidvormule verklaart hierbij dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Heidy Huidvormule kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.

· Ondanks dat Heidy Huidvormule haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt. In geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

· Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/ of bij te laten werken. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van de opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

· Heidy Huidvormule is niet aansprakelijk voor het niet of volledig bereiken van het beoogde resultaat. Ook is Heidy Huidvormule niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij vast is komen te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld te wijten is.

· Heidy Huidvormule is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen ten gevolge van het niet naleven van de nazorginstructies voor permanente make-up of IPL behandelingen. Cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

· Voor het geval Heidy Huidvormule aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Heidy Huidvormule voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening gebracht minus de materiaalkosten.

· Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Heidy Huidvormule ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.

· In het geval van een vertrouwensbreuk is de cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar geleden schade.

Betaling

· Heidy Huidvormule overhandigt de op dat moment geldende prijzen tijdens het intake gesprek.

· Aanbiedingenzijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.

· De vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

· De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen. Contant, per pin of per bankoverschrijving.

Garantie

Heidy Huidvormule gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

Beschadiging en diefstal

· Heidy Huidvormule heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

· Heidy Huidvormule meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na de ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Heidy Huidvormule. Dit is Mevrouw H.E.B. Jonkers- van Velde.

Mevrouw H.E.B. Jonkers – van Velde zal de cliënt binnen 14 dagen adequaat antwoord geven.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Heidy Huidvormule en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Heidy Huidvormule is niet verantwoordlijk voor wat bezoekers op de website of social media zetten. Bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Behandeling

Ten alle tijden dient u tijdens het behandeltraject Heidy Huidvormule op de hoogte te brengen van veranderingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Gedurende het behandeltraject is het daarom van groot belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestand en medicijnen aangeeft.

Contactgegevens:

Heidy Huidvormule
Vosbergerweg 39, 8181 JK, Heerde
Tel: 0578-695815
E-mail:info@hvhv.nl
KvK.nr: 05062795
BTW nr: NL101057337B01